Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της ΚΟΧ.Π. 3.702/2/2013

Το Σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ανακοινώνει τα αποτελέσματα της πρόσκλησης ΚΟΧ.Π. 3.702/2/2013.

  • Πίνακας αποκλειομένων κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ)
  • Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο (ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ KATA AMKA)
  • Πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο (ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ KATA ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ)
  • Πίνακας προσληπτέων κατ΄ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του ΑΜΚΑ, της συνολικής τους βαθμολογίας καθώς και του κωδικού θέσης πρόσληψης για την οποία έχουν επιλεγεί (ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ)