Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΚΟΧ.Π. 3.702/1/2013

Το Σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ανακοινώνει τα αποτελέσματα της πρόσκλησης ΚΟΧ.Π. 3.702/1/2013.

  • Πίνακας αποκλειομένων κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ)
  • Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο (ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ KATA AMKA)  
  • Πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο (ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ KATA ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ)
  • Πίνακας προσληπτέων κατ΄ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του ΑΜΚΑ, της συνολικής τους βαθμολογίας καθώς και του κωδικού θέσης πρόσληψης για την οποία έχουν επιλεγεί (ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ)

 

Πληροφορίες : κα Παπαλεξάτου Τόνια (ώρες 10.00 – 13.00)

Τηλ. : 2613616190