Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη της οικονομίας αναμένεται να δώσει η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας, των οποίων η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ. Πρόκειται για τη Δράση "Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων Ανάπτυξης – Παροχής Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας" - ICT4GROWTH.

Με δεδομένη τη μεγάλη σημασία των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αλλά και το δυσμενές οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα, η παρούσα Δράση αποτελεί ένα συνολικό αναπτυξιακό πλαίσιο για την προώθηση της επιχειρηματικότητας.

 

Η εταιρεία μας στα πλαίσια της δράσης ICT4GROWTH υπέβαλε και έλαβε έγκριση υλοποίησης του ολοκληρωμένου επενδυτικού της σχεδίου. Η υψηλή βαθμολογία της επενδυτική μας πρότασης (τόσο σε επίπεδο τεχνικό όσο και σε επίπεδο επιχειρηματικής πληρότητας) αναδεικνύει για ακόμα μία φορά τον επαγγελματισμό και την ωριμότητα της εταιρείας, θέτοντας μεσοπρόθεσμους στόχους που συνοψίζονται:

 

  • Στη δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών και περιεχομένου προστιθέμενης αξίας που δύναται να έχουν εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.
  • Στην ουσιαστική ενδυνάμωση της σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Στην αύξηση της απασχόλησης και
  • Στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ.

 

Η συνολικά εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 568.506,26 € για επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 889.110,46 €.

 

Ιστοσελίδα έργου: http://fdsrms.ergologic.gr/

  entersoft lsretail  epsilonqrae   oracle 
 
Go to top